อัตราที่จ้างที่ปรึกษา อัตราที่จ้างที่ปรึกษา

     อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดทำประมาณอัตราจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้อัตราการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปรับอัตรค่าตอบแทนที่ปรึกษา ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของส่วนราชการ และรัฐสาหกิจให้สอดคล้องกับสภาพความป็นจริงในปัจจุบัน

เอกสารอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา