ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา

ขั้นตอนการยื่นจดขอ/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา

 

   

 

 

      เอกสารการยื่นขอจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทย

 

 

1)  เอกสารประกอบการพิจารณา (เพื่อความสะดวกโปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนนำส่ง)

     1.1)  สำหรับที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

     1.2)  สำหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท  คลิกที่นี่

     1.3)  สำหรับที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา  คลิกที่นี่

     1.4)  สำหรับที่ปรึกษามูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรของรัฐ  คลิกที่นี่

2)  แบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ขอจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทย  คลิกที่นี่  

3) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

    3.1)  สำหรับที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

    3.2)  สำหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท  คลิกที่นี่

    3.3)  สำหรับที่ปรึกษามูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐ  คลิกที่นี่

4) แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

5) แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

    5.1)  สำหรับที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

    5.2)  สำหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธี สมาคม สถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐ  คลิกที่นี่