การบริการ (Service Code) การบริการ (Service Code)


จำนวนทั้งหมด 79 บริการ
ลำดับ รหัส ชื่อบริการ
1 1A    Aerial Surveys, Satellite Imagery
2 1B    Geological Surveys
3 1C    Geophysical Surveys
4 1D    Hydrological Survey
5 1E    Hydrographic Surveys
6 1F    Soil Surveys
7 1G    Topographic Surveys
8 1H    Resources Surveys
9 1I    Hydrogeological Surveys
10 1J    Quality Surveys
11 1K    Climatological Surveys
12 2A    Sector Studies
13 2B    Policy Studies
14 2C    Regional Development Plans
15 2D    Project Identification Studies
16 2E    Disaster/Emergency Planning
17 3A    Planning Studies
18 3B    Feasibility Studies
19 3C    Market Studies
20 3D    Economic Studies
21 3E    Financial Studies
22 3F    Tariff Studies
23 3G    Technical Studies
24 3H    Operations Studies
25 3I    Environmental Studies
26 3J    Sociological Studies & modelling
27 3K    Research Design/Evaluation
28 3L    Risk Management Advice
29 3M    Project Related Insurance
30 3N    Project Financing Advice
31 4A    Design-Architectural,Engineering,
32 4B    Soil Machanics And Foundation Engineering
33 4C    Hydraulics Studies And Engineering
34 4D    Earthquake Engineering
35 4E    Sabo (Landslide Protection)
36 4F    Quantity Surveying, Cost Estimating
37 4G    Estimation, Preparation of Contract Documents and Bid Evaluation
38 4H    Structural Engineering
39 5A    Procurement Services
40 5B    Supervision/Inspection of Consturction
41 5C    Supervision/Inspection of Equipment Installation
42 5D    Project Management/Administration (on behalf of owner)
43 5E    Technical Assistance and Advisory Services
44 5F    Turnkey Operations
45 5G    Start-Up Operations
46 5H    Special Personnel Recruitment
47 5I    Materials Testing
48 6A    Product And Production Technology
49 6B    Production Management
50 6C    Process Evaluation And Selection
51 6D    Quality Control
52 6E    Marketing And Distribution
53 6F    Packaging And Storage
54 6G    Warehousing And Inventory Control
55 6H    Physical Distribution And Shipping
56 6I    Export/Import Inspection
57 7A    Operations And Maintenance
58 7B    Maintenance Planning
59 7C    Equipment/Plant Rehabilitation
60 7D    Plant/Factory Rehabilitation
61 7E    Civil Works Rehabilitation
62 8A    Accounting/Auditing
63 8B    Information Systems And Computer Processing
64 8C    Computor Technology
65 8D    Information Technology Consultancy
66 8E    Management Information Systems
67 8F    Automation Strategy Studies
68 8G    Tender Fomulation For Hardware/Software
69 8H    Computer Systems Design & implememtation
70 8I    Microcomputing & office Technology
71 9A    Institutional Strengthening/Restructuring
72 9B    Management Advisory Services
73 9C    Management Studies
74 9D    Organizational Development Studies
75 9E    Manpower Requirements Studies
76 9F    Training and Transfer of Technology
77 9G    Project Post-Evaluation
78 9H    Project Monitoring and Evaluation
79 9I    Legal Services