การระบุค่าขีดความสามารถของที่ปรึกษาไทย การระบุค่าขีดความสามารถของที่ปรึกษาไทย

     การระบุค่าขีดความสามารถของที่ปรึกษาไทยในแต่ละ Specialization ที่ Type of Service ต่างๆ ทำได้โดย ที่ปรึกษาบันทึกค่าขีดความสามารถแยกตามสาขา (Sector) ที่ทำงาน พร้อมกับข้อมูลจดทะเบียนที่ปรึกษา โดยค่าขีดความสามารถฯ จะถูกแบ่งเป็นระดับดังนี้

     - ระดับ 4 - มีขีดความสามารถสูงมาก และประสบการณ์สูง สามารถไปต่างประเทศเองได้

      - ระดับ 3 - มีขึดความสามารถสูง สามารถทำงานภายในประเทศได้เอง โดยไม่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

     - ระดับ 2 - มีขีดความสามารถปานกลาง สามารถทำงานภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

     - ระดับ 1 - มีขีดความสามารถต่ำอยู่ในระดับพื้นฐาน ทำงานในระดับสนับสนุน (Support Staff) ได้

     - ระดับ 0 - ไม่มีความสามารถ


การพิจารณาระดับขีดความสามารถของแต่ละบริษัทที่ปรึกษา
มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าขีดความสามารถ

เงื่อนไข

0

  1. ไม่ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. บริษัทไม่มีประสบการณ์ใน Field of Specialization นั้น และ
  3. ไม่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน Field of Specialization นั้น

1

  1. ไม่ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. บริษัทไม่มีประสบการณ์ใน Field of Specialization นั้น และ
  3. มีบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะทำงานในฐานะบุคลากรสนับสนุนใน Field of Specialization และ Type of Service นั้น

2

  1. ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ 
  2. บริษัทมีประสบการณ์ใน Field of Specialization นั้น และ
  3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงานใน Sector นั้นมามากกว่า 5 ปี และ มีประสบการณ์ในงาน Field of Specialization และ Type of Service นั้นมาอย่างน้อย 1 หรือ 1 โครงการ

3

  1. ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. อย่างน้อยผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้ คือ
    2.1 บริษัทมีผลงานโดยมี Key Staff ทำงานใน Field of Specialization นั้น 
และมีชื่อร่วมในสัญญา หรือ
    2.2 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงานใน Sector นั้นมากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ตรงใน Field of Specialization และ Type of Service นั้นมามากกว่า 3 ปี หรือ 3 โครงการ

 

4

  1. ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. บริษัทมีผลงานโดยมี Key Staff ทำงานใน Field of Specialization นั้น และมีชื่อ
ร่วมในสัญญา โดยเป็นงาน International Bidding Project มามากกว่า 3 โครงการ แล
  3. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงานใน Sector นั้นมามากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ตรงใน Field of Specialization และ Type of Service นั้น โดยเป็นงาน 
International Bidding Project มามากกว่า 3 ปี หรือ 3 โครงการ


การพิจารณาระดับขีดความสามารถของแต่ละที่ปรึกษาอิสระมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าขีดความสามารถ

เงื่อนไข

0

  1. ไม่ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. ที่ปรึกษาอิสระไม่มีประสบการณ์ และไม่มีความสามารถใน Field of Specialization นั้น

1

  1. ไม่ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. ที่ปรึกษาอิสระไม่มีประสบการณ์ หรือมีขีดความสามารถทำงานในระดับสนันสนุนใน Field of Specialization และ Type of Service นั้น

2

  1. ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ 
  2. ที่ปรึกษาอิสระมีประสบการณ์ใน Field of Specialization นั้น โดยมีขีดความสามารถปานกลาง สามารถทำงานได้ภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

3

  1. ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. ที่ปรึกษาอิสระมีประสบการณ์ใน Field of Specialization โดยมีขีดความสามารถสูงสามารถทำงานได้เอง ไม่ต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้เคยมีผลงานร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศ

4

  1. ได้จดทะเบียนใน Sector นั้น และ
  2. ที่ปรึกษาอิสระมีประสบการณ์ใน Field of Specialization นั้น โดยมีขีดความ
สามารถสูงมากไปทำงานต่างประเทศเองได้ ทั้งนี้เคยมีผลงาน International Bidding 
Project มามากกว่า 3 โครงการ