หลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการจดทะเบียน หลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการจดทะเบียน

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 

การจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทย
1. ประเภทของที่ปรึกษาไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล ซึ่งคุณสมบัติของแต่ละประเภทที่ปรึกษา ดังนี้
    1.1 ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
         2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น
         3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

            ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานอื่นใดแล้วแต่กรณี
    1.2 ที่ปรึกษานิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
         2) ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
         3) ต้องมีจำนวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
         4) ต้องมีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
         5) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน และต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรที่ปรึกษาทั้งหมด
       ข้อ 2) และ 3) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม

2. สาขาที่ปรึกษาที่จดทะเบียน
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยรับจดทะเบียนให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้

1)  สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG)
2)  สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry Development Sector: CO)
3)  สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)
4)  สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
5)  สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)
6)  สาขาการเงิน (Financial Sector: FI)
7)  สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)
8) สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
9)  สาขาประชากร (Population Sector: PO)
10) สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Sector: TE)
11) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
12) สาขาคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
13) สาขาพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
14) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
15) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)

3. เงื่อนไขการได้รับสาขา
สำนักงานจะจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่า3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ


สำนักงานจะจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1)วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะรับจดทะเบียน
2) ต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
3)ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า 1 คน


หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

 หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

 

ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (www.thaiconsult.pdmo.go.th) ให้ครบทุกขั้นตอน และจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ เอกสารและหลักฐานประกอบการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทยด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยภายใน  3วัน หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ หากเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย อาจจะไม่พิจารณาคำขอก็ได้

 

1 วัน

 

(1. กรณีส่งเอกสารด้วยตัวเอง ผู้ส่งต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น หากพบว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ณ วันที่มายื่น

2. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ส่งจะต้องตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานให้ครบถ้วน หากพบว่าไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ณ วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร/หลักฐานผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email

3. กรณีเอกสาร/ หลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่)

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคำขอการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงาน
ที่ปรึกษาไทย โดยตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กับเอกสาร/หลักฐานที่ยื่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

 

22วัน

 

 

(หากพบว่าข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และเปิดการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินกาแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่)

3)

การลงนาม

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทยและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้มารับหนังสือรับรองการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทยและหลักฐาน โดยผู้รับเอกสารต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น

 

7 วัน

 

 

(1. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจะจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานไว้บางส่วน เพื่อเป็นหลักฐาน
2. หากผู้ยื่นคำขอไม่มารับเอกสาร/หลักฐานคืนภายใน 60 วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสาร/หลักฐานคืน และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจะนำเข้าสู่กระบวนการทำลายเอกสารต่อไป)

 

                                 ระยะเวลาดำเนินการรวม  30 วัน