หลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการจดทะเบียน หลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการจดทะเบียน

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 

การจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทย
1. ประเภทของที่ปรึกษาไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล ซึ่งคุณสมบัติของแต่ละประเภทที่ปรึกษา ดังนี้
    1.1 ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
         2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น
         3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

            ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานอื่นใดแล้วแต่กรณี
    1.2 ที่ปรึกษานิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
         2) ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
         3) ต้องมีจำนวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
         4) ต้องมีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
         5) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน และต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรที่ปรึกษาทั้งหมด
       ข้อ 2) และ 3) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม

2. สาขาที่ปรึกษาที่จดทะเบียน
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยรับจดทะเบียนให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้

1)  สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG)
2)  สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry Development Sector: CO)
3)  สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)
4)  สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
5)  สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)
6)  สาขาการเงิน (Financial Sector: FI)
7)  สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)
8) สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
9)  สาขาประชากร (Population Sector: PO)
10) สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Sector: TE)
11) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
12) สาขาคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
13) สาขาพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
14) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
15) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)

3. เงื่อนไขการได้รับสาขา
สำนักงานจะจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่า3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ


สำนักงานจะจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1)วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะรับจดทะเบียน
2) ต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
3)ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า 1 คน


หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

 หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

 

ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (www.thaiconsult.pdmo.go.th) ให้ครบทุกขั้นตอน และจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ เอกสารและหลักฐานประกอบการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทยด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยภายใน  3วัน หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ หากเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย อาจจะไม่พิจารณาคำขอก็ได้

 

1 วัน

 

(1. กรณีส่งเอกสารด้วยตัวเอง ผู้ส่งต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น หากพบว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ณ วันที่มายื่น

2. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ส่งจะต้องตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานให้ครบถ้วน หากพบว่าไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ณ วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร/หลักฐานผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email

3. กรณีเอกสาร/ หลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่)

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคำขอการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงาน
ที่ปรึกษาไทย โดยตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กับเอกสาร/หลักฐานที่ยื่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

 

22วัน

 

 

(หากพบว่าข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และเปิดการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินกาแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่)

3)

การลงนาม

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทยและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้มารับหนังสือรับรองการจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทยและหลักฐาน โดยผู้รับเอกสารต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น

 

7 วัน

 

 

(1. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจะจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานไว้บางส่วน เพื่อเป็นหลักฐาน
2. หากผู้ยื่นคำขอไม่มารับเอกสาร/หลักฐานคืนภายใน 60 วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสาร/หลักฐานคืน และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจะนำเข้าสู่กระบวนการทำลายเอกสารต่อไป)

 

                                 ระยะเวลาดำเนินการรวม  30 วัน

 

 

     เอกสาร/หลักฐานประกอบการยื่นขอจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทย

 

 

 

1)  เอกสารประกอบการพิจารณา (เพื่อความสะดวกโปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนนำส่ง)

     1.1)  สำหรับที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

     1.2)  สำหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  คลิกที่นี่

     1.3)  สำหรับที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา  คลิกที่นี่

     1.4)  สำหรับที่ปรึกษามูลนิธิหรือสมาคม  คลิกที่นี่

2)  แบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ขอจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาไทย  คลิกที่นี่  

3) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

    3.1)  สำหรับที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

    3.2)  สำหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท  คลิกที่นี่

    3.3)  สำหรับที่ปรึกษามูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ  คลิกที่นี่

4) แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

5) แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

    5.1)  สำหรับที่ปรึกษาอิสระ  คลิกที่นี่

    5.2)  สำหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธี สมาคม หรือ หน่วยงานของรัฐ  คลิกที่นี่