ประโยชน์ของศูนย์ที่ปรึกษาไทย ประโยชน์ของศูนย์ที่ปรึกษาไทย

ประโยชน์ของศูนย์ที่ปรึกษาไทย

     ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อทั้งที่ปรึกษาและผู้ใช้บริการที่ปรึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

     1. สามารถค้นหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

     2. ทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดบ้าง

     3. ทำให้ทราบว่าประเทศไทยขาดแคลนที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง

      4. สามารถคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Short list สำหรับในการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติในเบื้องต้นเหมาะสมกับงาน

     5. เป็นแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์โครงสร้างของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญไทย รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาที่ปรึกษาไทยและผู้เชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันกับที่ปรึกษานานาประเทศได้

      6. ส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ที่ปรึกษาไทย โดยเป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลและข่าวสารของที่ปรึกษาไทยให้แก่ผู้ลงทุนและที่ปรึกษาต่างประเทศที่ต้องการใช้บริการที่ปรึกษาไทย

     7. สนับสนุนให้ที่ปรึกษาไทยได้รับการจดทะเบียนในองค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาไทยให้สามารถรับงานในต่างประเทศได้

      8. เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลให้แก่วงการที่ปรึกษาไทยในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน