ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้บริการอะไรบ้าง ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้บริการอะไรบ้าง

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้บริการอะไรบ้าง   

     ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นหน่วยงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางในการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ประสบการณ์และความสามารถในสาขาต่าง ๆ ของที่ปรึกษาไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บริการด้านข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของที่ปรึกษาไทยแก่หน่วยงานราชการและเอกชนที่สนใจ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการกำหนดนโยบาย การส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพที่ปรึกษาไทยให้กว้างขวาง และเป็นระบบมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับทั้งนภาครัฐบาลและเอกชน โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ปรึกษาไทยนี้ได้รวบรวมเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้อง กับระบบ DACON (DATA ON CONSULTANTS) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลที่ปรึกษาสากล โดยได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม สำหรับกลุ่มที่ปรึกษาไทยแล้ว ทั้งนี้ ศูนย์ฯ สามารถให้บริการข่าวสาร และข้อมูลของที่ปรึกษาไทยในด้านต่าง ๆ โดยสังเขปดังนี้

     1. ชื่อและที่อยู่ของที่ปรึกษา รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ อี-เมล์

     2. ความสามารถและบริการของที่ปรึกษา

     3.  จำนวนบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษาหรือองค์การ ซึ่งจำแนกได้เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่บริหาร

     4. รายละเอียดประสบการณ์ ผลงานโครงการของที่ปรึกษาประกอบด้วยชื่อโครงการ เจ้าของงาน สถานที่ดำเนินโครงการ บริการที่ให้ จำนวนคน-เดือน (man-months) งบประมาณโครงการ ตลอดจนระยะเวลาการทำงาน

     5. จำนวนคน-เดือน ทั้งหมดที่สามารถให้บริการได้

     6. ประเภทขององค์กร (เป็นบริษัทเอกชนหรือของรัฐ สมาคม สถาบัน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น)

     7. ที่ตั้งและบุคลากรของสำนักงานสาขา

     8. กรอบอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการประมาณการค่าจ้าง และเจรจาต่อรองราคา

     9. ข่าวเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาของภาครัฐ และข่าวทั่วไปเกี่ยวกับที่ปรึกษา

     10. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจ้างที่ปรึกษา