หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

     ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยมีขอบเขตหน้าที่ดำเนินการดังนี้

     1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การต่อทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียนรวมทั้งการจัดประเภทที่ปรึกษาไทย ทั้งนี้ เพื่อจัดวางระบบการรวบรวมและประมวลข้อมูลของที่ปรึกษาไทยให้ทันสมัยและถูกต้อง

     2. เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลที่ปรึกษาไทยแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

     3. พิจารณาวางแนวทางและนโยบายการส่งเสริมพัฒนาที่ปรึกษาไทยที่ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ฯ ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการว่าจ้างที่ปรึกษาไทยตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในด้านคุณภาพของผลงานและจรรยาบรรณ โดยพิจารณาคำร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง

     4. ดูแลรกษาข้อมูของที่ปรึกษาไทยไว้ให้ปลอดภัย