ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

     ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของที่ปรึกษาไทย เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ปรึกษาไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสรับงานมากขึ้นรวมทั้งให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้บริการและความสามารถของที่ปรึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

     1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษา องค์กรที่ปรึกษา และที่ปรึกษาอิสระที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อาทิ สถานที่ติดต่อ ทุนจดทะเบียน รายการบุคลากร ความสามารถและผลงานที่เคยทำมาในอดีต ทั้งนี้ เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ปรึกษาไทยได้โดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งที่ปรึกษา

     2. ให้ผู้ใช้บริการที่ปรึกษาสามารถเลือกหาที่ปรึกษาในสาขาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเจ้าของงานสามารถจัดทำ short list ที่ปรึกษาไทย เพื่อคัดเลือกไปปฎิบัติงานได้โดยง่าย

     3. สนับสนุนวงการที่ปรึกษาไทย โดยเป็นแหล่งข้อมูลแก่บริษัทที่ปรึกษาไทยซึ่งต้องการหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมทีมงานโดยสามารถเลือกสรรที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว

     4. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยไว้และอำนวยความสะดวกในการคัดเลือกเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม โดยเจ้าของงานสามารถมีโอกาสคัดเลือกที่ปรึกษาจากรายชื่อทั้งหมดเพื่อให้ได้ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับงานได้

     5. เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยทำให้หน่วยงานของรัฐบาลและวงการที่ปรึกษาไทยทราบถึงความขาดแคลนที่ปรึกษาสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลนให้กว้างขวางและพอเพียงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้