การใช้บริการที่ปรึกษาไทย การใช้บริการที่ปรึกษาไทย

การใช้บริการที่ปรึกษาไทย

     โดยที่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จะมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการดำเนินการและใช้ความรู้ในหลายด้าน อาทิ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคม บริหารธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาและจัดเตรียมรายละเอียดโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ จึงจำเป็นต้องใช้บริการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่อิสระปราศจากอคติหรือฉันทคติ และมีความรู้ประสบการณ์ในงานลักษณะเดียวกับโครงการที่ลงทุนมาช่วยทำการศึกษาและจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ การเสียค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ การสำรวจและออกแบบ รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้าง จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เนื่องจากผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายและเวลาที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ การปฎิบัติงานของที่ปรึกษายังเป็นการถ่ายทอดเทคนิคความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานซึ่งทำงานร่วมกับที่ปรึกษา อันจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในภายหน้า

     รายได้ของที่ปรึกษาจะต้องมาจากค่าบริการที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางเดียวเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านการเงิน การค้า การผลิต หรือการรับเหมาทั้งในทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจจนทำให้สูญเสียความมีอิสระและการวางตัวเป็นกลางในงานให้บริการงานที่ปรึกษา